Bony na innowacje dla MŚP

 

Początek czerwca to również początek naboru projektów w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Warunkiem koniecznym jest to aby wykonawca usługi był jednostką naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Nabór będzie podzielony na dwumiesięczne etapy i będzie trwał aż do stycznia 2017 roku. Każdy etap będzie obejmował nabór oraz ocenę złożonych wniosków a także publikację listy projektów, które uzyskały dofinansowanie. Alokacja środków przeznaczonych na ten konkurs to nieco ponad 6 000 000 złotych dla projektów realizowanych na obszarze województwa mazowieckiego oraz blisko 56 500 000 złotych dla projektów zrealizowanych w pozostałych województwach. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 60 000 złotych natomiast maksymalna wartość to 400 000 złotych.

 
Wysokość dofinansowania o jakie mogą strać się przedsiębiorcy zależy od wielkości wnioskodawcy i wynosi 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw. Pomoc przyznawana w ramach tego poddziałania stanowi pomoc de minimis.

Koszty kwalifikowane w ramach tego naboru to :
Koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
Koszty usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzornicze;
Koszt materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi polegającej na opracowaniu modelu nowego lub znacząco ulepszonego produktu