Kursy i szkolenia

Formułowanie planu rozwoju klastra – czyli jak budować biznesplan klastra

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie przez słuchaczy założeń strategii (wizji, celów oraz skrócony opis działań), które są pomocne przy tworzeniu strategii i planu działania, a także są podstawą do oceny i ewaluacji dokumentów strategicznych inicjatyw po pewnym czasie działania (np. 2–3 latach). Plan rozwoju klastra obejmuje zarówno działania nakierowane na bieżącą działalność inicjatywy, przygotowanie do stworzenia strategii klastra jak i działania zidentyfikowane do realizacji już po jej utworzeniu.

Adresaci: Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się klastrami tj. do menadżerów klastrów oraz osób kreujących politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym.

Program szkolenia:

Nazwa zajęć Liczba godzin
1. Tworzenie strategii inicjatywy klastrowej. 0,5
2. Formułowanie wizji i misji – przykłady (case study). 2
3. Definiowanie celów strategicznych . 1
4. Drzewo celów – narzędzie wsparcia definiowania celów. 1
5. Symulacja typu “Mapa Drogowa” – narzędzie wsparcia rozwoju strategii. 1
6. Plan działania inicjatywy klastrowej. 0,5
7. Od czego zacząć? Przykładowa lista pierwszych działań klastra – case study. 2

 

Prowadzący, m.in.:

prof. nadzw. dr hab. Michał Jasieński – Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). W WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia.

 

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 200 zł

Ilość godzin: 8 godzin dydaktycznych

 

Kontakt:

mgr Anna Garczyk
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: agarczyk@wsb.edu.pl

Zarządzanie klastrem w gospodarce globalnej

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom specyfiki efektywnego zarządzania funkcjonowaniem i rozwojem grupy podmiotów, które realizują wspólne przedsięwzięcia.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do wszystkich osób i podmiotów, które mogą pełnić rolę koordynatora powiązania kooperacyjnego

Program szkolenia:

Nazwa zajęć Liczba godzin
1. Organizacje klastrowe – animatorzy o koordynatorzy. 1
2. Zasady zarządzania, tworzenia i funkcjonowania organizacji klastrowych – case study. 2
3. Struktura organizacji. 1
4. Kompetencje władz organizacji klastrowej. 1
5. Formy prawne organizacji klastrowych. 1
6. Inne formy zarządzania klastrem – case study. 2

 

Prowadzący, m.in.:

prof. nadzw. dr hab. Michał Jasieński – Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). W WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia.

 

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 200 zł
Ilość godzin: 8 godzin dydaktycznych

 

Kontakt:

mgr Anna Garczyk
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: agarczyk@wsb.edu.pl

 

 

Polityka rozwoju w oparciu o klastry

Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest poznanie polityki klastrowej, wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcję i przepływ wiedzy (czyli wzmacnianie rozwoju istniejących i powstających klastrów) oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych, zwiększenie zewnętrznego usieciowienia klastrów i działających w nim podmiotów, zwłaszcza w układzie międzysektorowym i międzynarodowym.

Adresaci: Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się klastrami tj. do menadżerów klastrów oraz osób kreujących politykę klastrową, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym.

Program szkolenia:

Nazwa zajęć Liczba godzin
1. Pojęcie klastra, inicjatywy klastrowej i potrójnej helisy. 1
2. Polityka rozwoju klastra w zakresie działań władz centralnych, samorządowych i instytucji biznesu. 2
3. Rola klastrów w kształtowaniu konkurencyjnej gospodarki. 2
4. Wspieranie klastrów- instytucje wspierające i zrzeszające klastry. 2
5. Internacjonalizacja inicjatyw klastrowych. 1

 

Prowadzący, m.in.:

prof. nadzw. dr hab. Michał Jasieński – Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). W WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia.

 

Informacje organizacyjne:

Cena szkolenia: 200 zł

Ilość godzin: 8 godzin dydaktycznych

 

Kontakt:

mgr Anna Garczyk
Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: agarczyk@wsb.edu.pl